KOMERČNÍ POJIŠTĚNÍ

Toto pojištění se dále může rozdělovat na některé ostatní. Názorně si to ukážeme, abychom lépe danou problematiku mohli pochopit:

Teď se budeme zabývat konkrétními typy z nich. Tedy v prvé řadě jde o:
Pojištění osob
Toto pojištění se zaměřuje a specializuje na občany naší České Republiky. Většinou jde o to, aby je dané pojištění chránilo před důsledky úrazů, vážných nemocí atd. Jde vlastně o to, aby je pojištění chránilo před ztrátou jejich příjmu. Při úmrtí pomáhá tento zdroj nahradit část příjmu pozůstalým. U toho druhu pojištění totiž jde nastavit oprávněná osoba, kterou může být nikoliv pojištěný, ale i jeho rodinní příslušníci.
Výplata se pak dá sjednat buďto jednorázově nebo formou důchodu – místo jednorázového vyplacení peněz, jde o pravidelné částky.
Pojištění majetku a odpovědnosti za škody obyvatelstva
Pojištění majetku – chrání všechny lidi proti škodám na majetku. Takže zde se často setkáváme s pojištěním proti rizikům, ať už jde o živelní, odcizení, vandalismus, vodovodní atd. Týká se to tak pojištění domácností, staveb, rekreačních chat, chalup a mnohých dalších. Také zde spadá havarijní pojištění, pro případ poškození motorového vozidla.
Pojištění odpovědnosti za škody – zde je to pojištění, které vás má chránit před náklady vzniklými v důsledku zranění jiných osob nebo poškození majetku, které jsme způsobili. Náhradu za tyto škody pak poškozeným vyplácí pojišťovna. Zde se právě potkáváme s tím, že kdybychom toto pojištění neměli, tak bychom celkové částky museli zaplatit sami. Právě nejčastější v tomto případě je povinné ručení, které se sjednává u provozu každého motorového vozidla.
Pojištění průmyslu a podnikatelů
Průmyslová a podnikatelská rizika, které se týkají taktéž pojištění živelní, havarijní, proti odcizení a staveb. Zde se také dá pojistit odpovědnost za výrobek.
Zemědělské pojištění
Pojišťují se plodiny, zvířata ale i lesy.

Informace se týkají jen úvěrů, které nejsou spotřebitelské úvěry ve smyslu zákona 257/2016, sb. o spotřebitelském úvěru.