CENNÉ PAPÍRY JEJICH PODOBA

Jedná se o podobu:
Listinnou – každý cenný papír má plášť, kde jsou uvedeny již popsané veškeré údaje (název, nominální hodnota, emitent, způsob stanovení výnosů apod.) Součástí cenného papíru je také kuponový arch, jeho odstřižením je potvrzována výplata úroku. Talon opravňuje k vydání dalšího kuponového archu.
Zaknihovanou – zde jsou cenné papíry pouze v elektronické podobě a vedou se na účtech.
Druhy cenných papírů:
Cenných papírů je samozřejmě více, takže je potřeba je trochu rozlišit. Cenné papíry krátkodobé tedy se splatností do jednoho roku jsou takové, které představují peněžní trh. Dlouhodobé jsou pak cenné papíry kapitálového trhu.
Cenné papíry kapitálového trhu:
Zde existují dvě skupiny. Jsou to majetkové cenné papíry, které představují jisté množství majetku. A úvěrové cenné papíry neboli dluhopisy. Ty představují dluh emitenta vůči jejich majiteli.
Majetkové cenné papíry – zde se majitel takového papíru domáhá svého práva na podíl na řízení instituce, která jej vydala. A má tak právo na podíl na zisku. Pokud se daná instituce likviduje, tak má také nárok na podíl ze zůstatku kapitálu ve společnosti po ukončení likvidace.
Akcie – tato forma představuje podíl na základním akciovém kapitálu, který je udán nominální hodnotou. Peníze do ní vložené jsou nevratné. Lze ji prodat pouze na kapitálovém trhu. Kurs může kolísat podle stability dané společnosti, ale také podle ekonomické a politické situace. Může se tak měnit denně. Druhy akcií jsou kmenové a přednostní.
Podílový list – tyto cenné papíry se vydávají podílovými fondy. Tyto fondy zakládají investiční společnosti. Shromažďují se tak prostředky od malých vkladatelů. Ten, kdo peníze do tohoto prostředku vloží, zůstává i nadále vlastníkem těchto peněžních prostředků. Podílníci nemají právo zasahovat do hospodaření a řízení fondu.
Cenné papíry peněžního trhu:
Šek – pokud předložíte šek, dostanete od banky jistou částku buďto hotově nebo bezhotovostně.
Směnka – to je způsob, kterým potvrzujete určitý dluh.
Státní pokladniční poukázka – tyto papíry vydává centrální banka na krytí deficitu státního rozpočtu.

Informace se týkají jen úvěrů, které nejsou spotřebitelské úvěry ve smyslu zákona 257/2016, sb. o spotřebitelském úvěru.